На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015 и 68/2015), Туристичка организација „Подгорина“ Осечина дана 06.08.2018 године, објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1. Назив, адреса наручиоца: Туристичка организација „Подгорина“ Осечина, Карађорђева 59, 14253 Осечина

2. Врста наручиоца: Јавна установа

3. Врста поступка набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке : извођење музичког програма за манифестацију Сајам шљива Осечина 2018

– 92312100- уметничке услуге

Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 1.500.000,00 динара

Процењена вредност набавке са ПДВ-ом: 1.800.000,00 динара

Понуђач није у систему ПДВ-а

Уговорена вредност: 1.309.000,00 динара

Критериум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1 (једна) понуда

1. Агенција за пословне активности „MILAROSA“ Београд, ПИБ110284983, МБ64784145, седиште: Паје Јовановић 2, Београд

Понуђена цена:- највиша 1.309.000,00 динара

најнижа 1.309.000,00 динара

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

-највиша 1.309.000,00 динара

најнижа 1.309.000,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/

Датум доношења одлуке о додели уговор:19.7.2018

Датум закључења уговора: 30.07.2018

Основни подаци о Извршиоцу услуга:

Агенција за пословне активности „MILAROSA“ Београд, ПИБ110284983, МБ64784145, седиште: Паје Јовановић 2, Београд кога заступа Милана Ровинац

  период важења уговора:уговор се закључује на одређено време до испуњења уговорних обавеза

  Околности које представљају основ за измену уговора:/