Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12,14/2015 i 68/2015), Turistička organizacija „Podgorina“ Osečina dana 06.08.2018 godine, objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

1. Naziv, adresa naručioca: Turistička organizacija „Podgorina“ Osečina, Karađorđeva 59, 14253 Osečina

2. Vrsta naručioca: Javna ustanova

3. Vrsta postupka nabavke: pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

4. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke : izvođenje muzičkog programa za manifestaciju Sajam šljiva Osečina 2018

– 92312100- umetničke usluge

Procenjena vrednost nabavke bez PDV-a: 1.500.000,00 dinara

Procenjena vrednost nabavke sa PDV-om: 1.800.000,00 dinara

Ponuđač nije u sistemu PDV-a

Ugovorena vrednost: 1.309.000,00 dinara

Kriterium za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

Broj primljenih ponuda: 1 (jedna) ponuda

1. Agencija za poslovne aktivnosti „MILAROSA“ Beograd, PIB110284983, MB64784145, sedište: Paje Jovanović 2, Beograd

Ponuđena cena:- najviša 1.309.000,00 dinara

najniža 1.309.000,00 dinara

Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:

-najviša 1.309.000,00 dinara

najniža 1.309.000,00 dinara

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača:/

Datum donošenja odluke o dodeli ugovor:19.7.2018

Datum zaključenja ugovora: 30.07.2018

Osnovni podaci o Izvršiocu usluga:

Agencija za poslovne aktivnosti „MILAROSA“ Beograd, PIB110284983, MB64784145, sedište: Paje Jovanović 2, Beograd koga zastupa Milana Rovinac

  period važenja ugovora:ugovor se zaključuje na određeno vreme do ispunjenja ugovornih obaveza

  Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora:/