ОДЛУКУ о додели уговора: Извођење музичког програма на Сајму шљива у Осечини 2019

Наручилац: Туристичка организација Подгорина Осечина Број: ЈН 35/19 Датум: 16.07.2019. године   На основу члана 108. Закона  о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) наручилац доноси: ОДЛУКУ о додели уговора   Уговор за јавну набавку извођење музичког програма на Сајму шљива у Осечини 2019, ЈН 35/19,  додељује се понуђачу Јована Керкез пр. Агенција за организовање Уметничких догађаја „Арена 2016“, ПИБ109498...

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: изнајмљивање, монтажа и демонтажа штандова за Сајам шљива 2019

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: изнајмљивање, монтажа и демонтажа штандова за Сајам шљива 2019
НАРУЧИЛАЦ:ТО ''Подгорина'' Осечина Број ЈН: 34/19 Број одлуке: 34-8/19 Датум: 15.07.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Туристичке организације “Подгорина“ Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ''Mundial'' доо, Београд, Сретена Младеновића Мике 14е/4 матични број 17510029, ПИБ 103045876, п

Изнајмљивање, монтажа и демонтажа штандова за Сајам шљива 2019 Осечина

Изнајмљивање, монтажа и демонтажа штандова за Сајам шљива 2019 Осечина
poziv za podnošenje ponuda На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Туристичка организација “Подгорина“ ,www.topodgorina.com објављује   ПОЗИВ за подношење понуде   Предмет јавне набавке, број 34/19, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је изнајмљивање, монтажа и демонтажа штандова за Сајам шљива 2019 Осечина, ознака из општег р

Услуге ангажовања извођача музичког програма за манифестацију Сајам шљива Осечина 2019

Услуге ангажовања извођача музичког програма за манифестацију  Сајам шљива Осечина 2019
4)конкурсна документација (1) На основу члана 36. став 1.тачка 2 и став 6 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  35/19 од 03.07.2019. године, Туристичка организација „Подгорина“ Осечина  дана 03.07.2019. године објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ  о покретању преговарачког поступка  без објављивања позива за подношење понуда  Назив, адреса и интернет ст...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015 и 68/2015), Туристичка организација „Подгорина“ Осечина дана 06.08.2018 године, објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1. Назив, адреса наручиоца: Туристичка организација „Подгорина“ Осечина, Карађорђева 59, 14253 Осечина 2. Врста наручиоца: Јавна установа 3. Врста поступка набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 4. Опис

ОДЛУКУ o додели уговора за јавну набавку извођење музичког програма

Наручилац: Туристичка организација Подгорина Осечина Број: ЈН 30/18 Датум: 19.07.2018. године   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) наручилац доноси: ОДЛУКУ о додели уговора   Уговор за јавну набавку извођење музичког програма на Сајму шљива у Осечини 2018, ЈН 30/18, додељује се понуђачу Агенција за пословне активности „МИЛАРОСА“ Београд, ПИБ110284983, МБ64784145, седиште...

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

На основу члана 36. став 1.тачка 2 и став 6 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  30/18 од 09.07.2018. године, Туристичка организација „Подгорина“ Осечина  дана 09.07.2018. године објављује:                                                             ОБАВЕШТЕЊЕ       о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за поднош

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАРУЧИЛАЦ:ТО ''Подгорина'' Осечина Број ЈН: 26/18 Број одлуке: 26-6/18 Датум: 04.07.2018. године   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Туристичке организације “Подгорина“ Осечина   доноси   ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ''Mundial'' доо, Београд, Сретена Младеновића Мике 14е/4