Naručilac: Turistička organizacija Podgorina Osečina
Broj: JN 30/18
Datum: 19.07.2018. godine

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, br.124/12,14/15 i 68/15) naručilac donosi:

ODLUKU

o dodeli ugovora

 

  1. Ugovor za javnu nabavku izvođenje muzičkog programa na Sajmu šljiva u Osečini 2018, JN 30/18, dodeljuje se ponuđaču Agencija za poslovne aktivnosti „MILAROSA“ Beograd, PIB110284983, MB64784145, sedište: Paje Jovanović 2, Beograd, za ponudu broj 30-4/18 od 19.07.2018 godine
  2. Ovu odluku objaviti u roku od tri dana na Portalu javnih nabavki.

 

O b r a z l o ž e nj e

Naručilac je dana 09.07.2018 doneo odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br.30/18 za javnu nabavku izvođenje muzičkog programa na Sajmu šljiva u Osečini 2018, koncerti, 24.08.2018 -grupa Van Gog, 25.08.2018- Željko Vasić.

Za navedenu javnu nabavku naručilac je objavio poziv za podnošenje ponuda na portalu Javnih nabavki dana 10.07.2018 godine.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je jedna ponuda.

Nakon sprovedenog otvaranja ponuda Komisija za javne nabavke pristupila je stručnoj oceni ponuda i o tome sačinila izveštaj.

U izveštaju o stručnoj oceni ponuda,30-6/18 od 19.07.2018 godine Komisija za javne nabavke konstatovala je sledeće:

1) Predmet javne nabavke: izvođenje muzičkog programa na Sajmu šljiva u Osečini 2018.

2) Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 1.500.000,00 dinara bez PDV-a.

3) Ukupan broj podnetih ponuda; 1 (jedna)

  Osnovni podaci o ponuđačima
  Blagovremene ponude   Neblagovremene ponude
1 Agencija za poslovne aktivnosti „MILAROSA“ Beograd, PIB110284983 MB64784145, sedište: Paje Jovanović 2, Beograd,  

 

/

 

4) Nazivi , odnosno imena ponuđača čije su ponude odbijene, razlozi za njihovo odbijanje i cena: /

5) Ukoliko je ponuda odbijena zbog neoubičajeno niske cene, detaljno obrazloženje: /

 

Kriterijum za ocenjivanje ponude je najniža ponuđena cena.

Rang lista u slučaju kriterijuma najniža ponuđena cena:

Naziv /ime ponuđača Ponuđena cena
1. Agencija za poslovne aktivnosti „MILAROSA“ Beograd, PIB110284983, MB64784145, sedište: Paje Jovanović 2, Beograd,  

1.309.000,00 dinara

Ponuđač nije u sistemu PDV-a

6) Naziv , odnosno ime ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Komisija, posle stručne ocene ponuda, predlaže da se ugovor o javnoj nabavci dodeli ponuđaču Agencija za poslovne aktivnosti „MILAROSA“ Beograd, PIB110284983, MB64784145, sedište: Paje Jovanović 2, Beograd, za ponudu br

30-4/18 od 19.07.2018 godine.

Izabrani ponuđač izvršava nabavku uz pomoć podizvođača: /

Odgovorno lice naručioca prihvatilo je predlog Komisije za javne nabavke, te je na osnovu zakonskog ovlašćenja donelo odluku o dodeli ugovora kojom se ugovor o javnoj nabavci dodeljuje ponuđaču Agencija za poslovne aktivnosti „MILAROSA“ Beograd, PIB110284983, MB64784145, sedište: Paje Jovanović 2, Beograd, za ponudu br30-4/187 od 19.07.2018 godine.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove odluke, zahtev za zaštitu prava može da podnese u roku od 10 dana od dana njenog objavljivanja na portalu javnih nabavki.zahtev se podnosi naručiocu a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151.ZJN-a.

Podnosilac zahteva dužan je da uplati taksu na račun budžeta Republike Srbije shodno članu 156.ZJN-a

 

ODGOVORNO LICE

Svetozar Gačić