Na osnovu člana 36. stav 1.tačka 2 i stav 6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik

Republike Srbije”, broj 124/12,14/2015,68/2015) i Odluke o pokretanju postupka

javne nabavke broj  30/18 od 09.07.2018. godine, Turistička organizacija „Podgorina“ Osečina  dana 09.07.2018. godine objavljuje:

 

                                                          OBAVEŠTENJE

      o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

 

  1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Turistička organizacija „Podgorina“ Karađorđeva 59, 14253 Osečina, www.topodgorina.com
  2. Vrsta naručioca: javna ustanova

3.Vrsta predmeta nabavke: usluge

4.Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova,

oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg

rečnika nabavke: Usluge angažovanja izvođača muzičkog programa za manifestaciju

Sajam šljiva Osečina 2018

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

92312000- umetničke usluge

  1. Osnov za primenu pregovaračkog postupka: Čl.36. stav 1. tačka 2.i stav 6 Zakona o

javnim nabavkama (Sl. Glasnik R.Srbije 124/12,14/2015,68/2015) s obzirom da Agencija za poslovne aktivnosti „MILAROSA“ Beograd, PIB110284983, MB64784145, sedište: Paje Jovanovića 2, Beograd može da realizuje uslugu organizacije predmetne manifestacije, angažovanjem navedenih izvođača jer poseduju isključiva prava za zastupanje i pregovaranje u njihovo ime iza njihov račun

Podaci koji opravdavaju primenu pregovaračkog postupka: Predmetna javna

nabavka se sprovodi u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za

podnošenje ponuda, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju

javne nabavke.

Osnov za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje

ponuda: Čl. 36. stav 1. tačka 2.i stav 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik R.Srbije

124/12,14/2015,68/2015) s obzirom da Agencija za poslovne aktivnosti „MILAROSA“ Beograd, PIB110284983, MB64784145, sedište: Paje Jovanovića 2, Beograd može da realizuje uslugu organizacije predmetne manifestacije, angažovanjem navedenih izvođača jer poseduju isključiva prava za zastupanje i pregovaranje u njihovo ime i za njihov račun

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke, pregovaračkom

postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda primenjuje se jer

predmetnu uslugu može izvršti samo određeni ponuđač, iz razloga povezanih sa

zaštitom isključivih prava, a u skladu sa čl.36, st.1,tč.2. Zakona o javnim nabavkama.

Turistička organizacija „Podgorina“  tradicionalno organizuje manifestaciju „Sajam šljiva“u Osečini dvanaest godina za redom, te da se njen ugled i tradicija mogu postići i očuvati samo kvalitetnim i atraktivnim programom. U predviđenom terminu od 24.08.2018.godine do 25.08.2018.godine naručilac ima potrebu da angažuje pružaoca usluga koji može da obezbedi učešće renomiranih izvođača muzičkog programa koji imaju zavidne biografije i koji izvode muziku koja je popularna za sve generacije i to: grupa Van Gog i Željko Vasić.

Istraživanjem tržišta putem telefonske ankete utvrđena je procenjena vrednost javne nabavke i to na osnovu dobijenih podataka od muzičkih izvođača i agencija koje se bave zastupanjem istih.

Organizacioni odbor manifestacije Sajma šljiva 2018 odlučio je da na osnovu trenutne medijske zastupljenosti i popularnosti datih izvođača, iste izabere vodeći se anketiranjem građana Osečine .

Za realizaciju predmetne nabavke pozivamo potencijalnog ponuđača Agenciju za poslovne aktivnosti „MILAROSA“ Beograd, PIB110284983, MB64784145, sedište: Paje Jovanović 2 , Beograd jer isti može da realizuje uslugu organizacije predmetne manifestacije, angažovanjem navedenih izvođača jer poseduju isključiva prava za zastupanje i pregovaranje u njihovo ime i za njihov račun.

Obzirom na napred navedeno, Turistička organizacija „Podgorina“, dana 12.06.2018.godine obratila se Upravi za javne nabavke zahtevom za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda po osnovu člana 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama. Uprava za javne nabavke navedeni zahtev primila je 14.06.2018 godine. Obzirom da je Uprava za javne nabavke dostavila pozitivno mišljenje o osnovanosti pokretanja pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva br.404-02-2476/18 od 28.06.2018, shodno tome  naručilac pokreće postupak javne nabavke.

6.Poziv za podnošenje ponuda naručilac dostavlja ponuđaču :

Agencija za poslovne aktivnosti „MILAROSA“ Beograd, PIB110284983, MB64784145, sedište: Paje Jovanović 2, Beograd

Lice za kontakt: Svetozar Gačić, topodgorina@gmail.com

4)konkursna dokumentacija