poziv za podnošenje ponuda

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Turistička organizacija “Podgorina“ ,www.topodgorina.com objavljuje

 

POZIV za podnošenje ponude

 

Predmet javne nabavke, broj 34/19, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je iznajmljivanje, montaža i demontaža štandova za Sajam šljiva 2019 Osečina, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:39151100.

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i 76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Turističke organizacije „Podgorina“  www.topodgorina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca TO „Podgorina“ , Karađorđeva 59,  svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 15.07.2019.godine do 12 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 15.07.2019. godine u 12,30 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Turističke organizacije „Podgorina“  Osečina, Karađorđeva 59.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Svetozar Gačić, Turistička organizacija „Podgorina“  Osečina, od 8,30 do 15,30 časova , 014/452-311, e-mail : topodgorina@gmail.com