4)конкурсна документација (1)

На основу члана 36. став 1.тачка 2 и став 6 Закона о јавним набавкама („Службени гласник

Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка

јавне набавке број  35/19 од 03.07.2019. године, Туристичка организација „Подгорина“ Осечина  дана 03.07.2019. године објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ  о покретању преговарачког поступка  без објављивања позива за подношење понуда

 Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Туристичка организација „Подгорина“ Карађорђева 59, 14253 Осечина, www.topodgorina.com

  1. Врста наручиоца: јавна установа

3.Врста предмета набавке: услуге

4.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег

речника набавке: Услуге ангажовања извођача музичког програма за манифестацију

Сајам шљива Осечина 2019

Назив и ознака из општег речника набавке:

92312000- уметничке услуге

  1. Основ за примену преговарачког поступка: Чл.36. став 1. тачка 2.и став 6 Закона о

јавним набавкама (Сл. Гласник Р.Србије 124/12,14/2015,68/2015) с обзиром да Јована Керкез пр,Агенција за организовање уметничких догађаја „Арена 2016“ Челарево, ПИБ109498847, МБ64214284, седиште: Словачка 35а, Челарево може да реализује услугу организације предметне манифестације, ангажовањем наведених извођача јер поседују искључива права за заступање и преговарање у њихово име и за њихов рачун

Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Предметна јавна

набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за

подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују

јавне набавке.

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење

понуда: Чл. 36. став 1. тачка 2.и став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник Р.Србије

124/12,14/2015,68/2015) с обзиром да Јована Керкез пр,Агенција за организовање уметничких догађаја „Арена 2016“ Челарево, ПИБ109498847, МБ64214284, седиште: Словачка 35а, Челарево може да реализује услугу организације предметне манифестације, ангажовањем наведених извођача јер поседују искључива права за заступање и преговарање у њихово име и за њихов рачун

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке, преговарачком

поступку без објављивања позива за подношење понуда

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда примењује се јер

предметну услугу може извршти само одређени понуђач, из разлога повезаних са

заштитом искључивих права, а у складу са чл.36, ст.1,тч.2. Закона о јавним набавкама.

Туристичка организација „Подгорина“  традиционално организује манифестацију „Сајам шљива“у Осечини четрнаест година за редом, те да се њен углед и традиција могу постићи и очувати само квалитетним и атрактивним програмом. У предвиђеном термину од 30.08.2019.године до 31.08.2019.године наручилац има потребу да ангажује пружаоца услуга који може да обезбеди учешће реномираних извођача музичког програма који имају завидне биографије и који изводе музику која је популарна за све генерације и то: група Атомско склониште и Тропико бенд.

Истраживањем тржишта путем телефонске анкете утврђена је процењена вредност јавне набавке и то на основу добијених података од музичких извођача и агенција које се баве заступањем истих.

Организациони одбор манифестације Сајма шљива 2019 одлучио је да на основу тренутне медијске заступљености и популарности датих извођача, исте изабере водећи се анкетирањем грађана Осечине .

За реализацију предметне набавке позивамо потенцијалног понуђача Јована Керкез пр,Агенција за организовање уметничких догађаја „Арена 2016“ Челарево, ПИБ109498847, МБ64214284, седиште: Словачка 35а, Челарево јер исти може да реализује услугу организације предметне манифестације, ангажовањем наведених извођача јер поседују искључива права за заступање и преговарање у њихово име и за њихов рачун.

Обзиром на напред наведено, Туристичка организација „Подгорина“, дана 11.06.2019.године обратила се Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда по основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке наведени захтев примила је 14.06.2019 године. Обзиром да је Управа за јавне набавке доставила позитивно мишљење о основаности покретања преговарачког поступка без објављивања позива бр.404-02-2731/19 од 17.06.2019, сходно томе  наручилац покреће поступак јавне набавке.

6.Позив за подношење понуда наручилац доставља понуђачу :

Јована Керкез пр,Агенција за организовање уметничких догађаја „Арена 2016“ Челарево, ПИБ109498847, МБ64214284, седиште: Словачка 35а, Челарево

Лице за контакт: Светозар Гачић, topodgorina@gmail.com