НАРУЧИЛАЦ:ТО “Подгорина“ Осечина
Број ЈН: 34/19
Број одлуке: 34-8/19
Датум: 15.07.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Туристичке организације “Подгорина“ Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Mundial“ доо, Београд, Сретена Младеновића Мике 14е/4 матични број 17510029, ПИБ 103045876, понуда број 34-5/19 од 10.07.2019 . године.

Образложење

Наручилац је дана 02.07.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 34/19, за јавну набавку изнајмљивање, монтажа и демонтажа штандова за Сајам шљива 2019, ознака из општег речника јавне набавке: 39151100, услуге, а дана 03.07.2019. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници www.topodgorina.com.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1(једна) понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-услуге.

Предмет јавне набавке је изнајмљивање, монтажа и демонтажа штандова за Сајам шљива 2019,услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 1.200.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: нема одступања од плана набавке

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао један  понуђач:

 

  1. “Mundial“ доо, Београд, Сретена Младеновића Мике 14е/4 матични број 17510029, ПИБ 103045876

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 (једна).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач “Mundial“ доо, Београд понудио је цену у износу од 649.250,00 дин. без ПДВ-а

 

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија заједничка понуда понуђача“Mundial“ доо, Београд, заведена под бројем 34-5/19,  и предложила наручиоцу његов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић  председник,  Данијела Топаловић члан и Милан Петровић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158.

  1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу понуђачу “Mundial“ доо, Београд, Сретена Младеновића Мике 14е/4 матични број 17510029, ПИБ 103045876 понуда број 34-5/19 од 10.07.2019. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници www.topodgorina.com. у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Светозар Гачић