NARUČILAC:TO ”Podgorina” Osečina
Broj JN: 34/19
Broj odluke: 34-8/19
Datum: 15.07.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Turističke organizacije “Podgorina“ Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Mundial” doo, Beograd, Sretena Mladenovića Mike 14e/4 matični broj 17510029, PIB 103045876, ponuda broj 34-5/19 od 10.07.2019 . godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 02.07.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 34/19, za javnu nabavku iznajmljivanje, montaža i demontaža štandova za Sajam šljiva 2019, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 39151100, usluge, a dana 03.07.2019. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici www.topodgorina.com.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1(jedna) ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-usluge.

Predmet javne nabavke je iznajmljivanje, montaža i demontaža štandova za Sajam šljiva 2019,usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.200.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: nema odstupanja od plana nabavke

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao jedan  ponuđač:

 

  1. ”Mundial” doo, Beograd, Sretena Mladenovića Mike 14e/4 matični broj 17510029, PIB 103045876

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 (jedna).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: /

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač ”Mundial” doo, Beograd ponudio je cenu u iznosu od 649.250,00 din. bez PDV-a

 

  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija zajednička ponuda ponuđača”Mundial” doo, Beograd, zavedena pod brojem 34-5/19,  i predložila naručiocu njegov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović  predsednik,  Danijela Topalović član i Milan Petrović član

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

  1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču ponuđaču ”Mundial” doo, Beograd, Sretena Mladenovića Mike 14e/4 matični broj 17510029, PIB 103045876 ponuda broj 34-5/19 od 10.07.2019. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici www.topodgorina.com. u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki.Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Svetozar Gačić