Naručilac: Turistička organizacija Podgorina Osečina
Broj: JN 35/19
Datum: 16.07.2019. godine

 

Na osnovu člana 108. Zakona  o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, br.124/12,14/15 i 68/15) naručilac donosi:

ODLUKU o dodeli ugovora

 

  1. Ugovor za javnu nabavku izvođenje muzičkog programa na Sajmu šljiva u Osečini 2019, JN 35/19,  dodeljuje se ponuđaču Jovana Kerkez pr. Agencija za organizovanje Umetničkih događaja „Arena 2016“, PIB109498847, MB64214284 Sedište:Slovačka 35a, Čelarevo,  za ponudu broj 35-4/19 od 15.07.2019 godine
  2. Ovu odluku objaviti u roku od tri dana na Portalu javnih nabavki.

 

O b r a z l o ž e nj e

Naručilac je dana 03.07.2019 doneo odluku o pokretanju  pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br.35/19 za javnu nabavku  izvođenje muzičkog programa na Sajmu šljiva  u Osečini 2019, koncerti, 30.08.2019 -grupa Atomsko sklonište, 31.08.2019- Tropiko bend.

Za navedenu javnu nabavku naručilac je objavio poziv za podnošenje ponuda na portalu Javnih nabavki dana 04.07.2019 godine.

 

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je jedna ponuda.

Nakon sprovedenog otvaranja ponuda Komisija za javne nabavke pristupila je stručnoj oceni ponuda i o tome sačinila izveštaj.

U izveštaju o stručnoj oceni ponuda,30-5/19 od 16.07.2019 godine Komisija za javne nabavke konstatovala je sledeće:

  • Predmet javne nabavke: izvođenje muzičkog programa na Sajmu šljiva u Osečini 2019.
  • Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 1.50000,00 dinara bez PDV-a.
  • Ukupan broj podnetih ponuda; 1 (jedna)
                                                Osnovni podaci o ponuđačima
            Blagovremene ponude                Neblagovremene ponude
1 Jovana Kerkez pr. Agencija za organizovanje Umetničkih događaja „Arena 2016“, PIB109498847, MB64214284           Sedište:Slovačka 35a, Čelarevo  

 

/

 

  • Nazivi , odnosno imena ponuđača čije su ponude odbijene, razlozi za njihovo odbijanje i cena: /
  • Ukoliko je ponuda odbijena zbog neoubičajeno niske cene, detaljno obrazloženje: /

 

Kriterijum za ocenjivanje ponude je najniža ponuđena cena.

Rang lista u slučaju kriterijuma najniža ponuđena cena:

Naziv /ime ponuđača Ponuđena cena
1. Jovana Kerkez pr. Agencija za organizovanje Umetničkih događaja „Arena 2016“, PIB109498847, MB64214284 Sedište:Slovačka 35a, Čelarevo  

1.178.000,00 dinara

Ponuđač nije  u sistemu PDV-a

  • Naziv , odnosno ime ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Komisija, posle stručne ocene ponuda, predlaže da se ugovor o javnoj nabavci dodeli ponuđaču Jovana Kerkez pr. Agencija za organizovanje Umetničkih događaja „Arena 2016“, PIB109498847, MB64214284 Sedište:Slovačka 35a, Čelarevo

, za ponudu br35-4/19 od 15.07.2019 godine.

Izabrani ponuđač  izvršava nabavku uz pomoć podizvođača: /

Odgovorno lice naručioca prihvatilo je predlog Komisije za javne nabavke, te je na osnovu zakonskog ovlašćenja donelo odluku o dodeli ugovora kojom se ugovor  o javnoj nabavci dodeljuje ponuđaču Jovana Kerkez pr. Agencija za organizovanje Umetničkih događaja „Arena 2016“, PIB109498847, MB64214284           Sedište:Slovačka 35a, Čelarevo , za ponudu br35-4/19 od 15.07.2019 godine.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove odluke, zahtev za zaštitu prava može da podnese u roku od 10 dana od dana njenog objavljivanja na portalu javnih nabavki.zahtev se podnosi naručiocu a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151.ZJN-a.

Podnosilac zahteva dužan je da uplati taksu na račun budžeta Republike Srbije shodno članu 156.ZJN-a

 

ODGOVORNO LICE

Svetozar Gačić