Наручилац: Туристичка организација Подгорина Осечина
Број: ЈН 35/19
Датум: 16.07.2019. године

 

На основу члана 108. Закона  о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) наручилац доноси:

ОДЛУКУ о додели уговора

 

  1. Уговор за јавну набавку извођење музичког програма на Сајму шљива у Осечини 2019, ЈН 35/19,  додељује се понуђачу Јована Керкез пр. Агенција за организовање Уметничких догађаја „Арена 2016“, ПИБ109498847, МБ64214284 Седиште:Словачка 35а, Челарево,  за понуду број 35-4/19 од 15.07.2019 године
  2. Ову одлуку објавити у року од три дана на Порталу јавних набавки.

 

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 03.07.2019 донео одлуку о покретању  преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр.35/19 за јавну набавку  извођење музичког програма на Сајму шљива  у Осечини 2019, концерти, 30.08.2019 -група Атомско склониште, 31.08.2019- Тропико бенд.

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на порталу Јавних набавки дана 04.07.2019 године.

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке приступила је стручној оцени понуда и о томе сачинила извештај.

У извештају о стручној оцени понуда,30-5/19 од 16.07.2019 године Комисија за јавне набавке констатовала је следеће:

  • Предмет јавне набавке: извођење музичког програма на Сајму шљива у Осечини 2019.
  • Процењена вредност јавне набавке износи 1.50000,00 динара без ПДВ-а.
  • Укупан број поднетих понуда; 1 (једна)
                                                Основни подаци о понуђачима
            Благовремене понуде                Неблаговремене понуде
1 Јована Керкез пр. Агенција за организовање Уметничких догађаја „Арена 2016“, ПИБ109498847, МБ64214284           Седиште:Словачка 35а, Челарево  

 

/

 

  • Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и цена: /
  • Уколико је понуда одбијена због неоубичајено ниске цене, детаљно образложење: /

 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Ранг листа у случају критеријума најнижа понуђена цена:

Назив /име понуђача Понуђена цена
1. Јована Керкез пр. Агенција за организовање Уметничких догађаја „Арена 2016“, ПИБ109498847, МБ64214284 Седиште:Словачка 35а, Челарево  

1.178.000,00 динара

Понуђач није  у систему ПДВ-а

  • Назив , односно име понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели понуђачу Јована Керкез пр. Агенција за организовање Уметничких догађаја „Арена 2016“, ПИБ109498847, МБ64214284 Седиште:Словачка 35а, Челарево

, за понуду бр35-4/19 од 15.07.2019 године.

Изабрани понуђач  извршава набавку уз помоћ подизвођача: /

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор  о јавној набавци додељује понуђачу Јована Керкез пр. Агенција за организовање Уметничких догађаја „Арена 2016“, ПИБ109498847, МБ64214284           Седиште:Словачка 35а, Челарево , за понуду бр35-4/19 од 15.07.2019 године.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на порталу јавних набавки.захтев се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151.ЗЈН-а.

Подносилац захтева дужан је да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије сходно члану 156.ЗЈН-а

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Светозар Гачић