NARUČILAC:TO ”Podgorina” Osečina

Broj JN: 26/18

Broj odluke: 26-6/18

Datum: 04.07.2018. godine

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Turističke organizacije “Podgorina“ Osečina   donosi

 

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Mundial” doo, Beograd, Sretena Mladenovića Mike 14e/4 matični broj 17510029, PIB 103045876, ponuda broj 26-3/18 od 29.06.2018. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 21.06.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 26/18, za javnu nabavku iznajmljivanje, montaža i demontaža štandova za Sajam šljiva 2018, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 39151100, usluge, a dana 22.06.2018. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici www.topodgorina.com.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1(jedna) ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-usluge.

Predmet javne nabavke jeiznajmljivanje, montaža i demontaža štandova za Sajam šljiva 2018,usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.150.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: nema odstupanja od plana nabavke

 

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao jedan  ponuđač:

 

  1. ”Mundial” doo, Beograd, Sretena Mladenovića Mike 14e/4 matični broj 17510029, PIB 103045876

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 (jedna).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: /

 

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 

  1. Ponuđač ”Mundial” doo, Beograd ponudio je cenu u iznosu od 564.500,00 din. bez PDV-a

 

  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija zajednička ponuda ponuđača”Mundial” doo, Beograd, zavedena pod brojem 26-3/18,  i predložila naručiocu njegov izbor.

 Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović  predsednik,  Vladimir Radivojević član i Miodrag Stanišić član

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

  1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču ponuđaču ”Mundial” doo, Beograd, Sretena Mladenovića Mike 14e/4 matični broj 17510029, PIB 103045876 ponuda broj 26-3/18 od 29.06.2018. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici www.topodgorina.com. u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki.Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Svetozar Gačić