САЈАМ  ШЉИВА -ОСЕЧИНА
 Туристичка организација „Подгорина“ Осечина
ПИБ: 104030322        МАТИЧНИ БРОЈ: 17634364
 РАЧУН: 840 – 742351843 – 94
  ПОЗИВ НА БРОЈ: 97-64076
ШИФРА ПЛАЋАЊА 253

ПРИЈАВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА  ПРОИЗВОДА ОЦЕЊИВАЊЕ ВОЋНИХ РАКИЈА

  prijava-ocenjivanje-JAP-a-2024 (преузмите)

Организациони одбор Сајма донео је одлуку да се традиција настави, и да се на пригодан начин очува од заборава оно по чему је наша мала варош препознатљива.

С тога вас, драги наши пријатељи позивамо да и ове године узмете учешће у такмичарском делу оцењивање квалитета јаких алкохолних пића, који ће се обавити 05. – 06. августа 2024. године.

Рок за пријављивање је 25јул 2024. године. Попуњен пријавни лист се шаље поштом на адресу ТО „ПОДГОРИНА“  или на email: topodgorina@gmail.com

Узорци се достављају најкасније до 25. јула 2024године, обавезно је слати 2 (две) флаше по узорку (обавезно стаклена амбалажа), запремине од 0,5; 0,75 или 1 литара.

Комисија за оцењивање квалитета на челу са професором Нинославом Никићевићем радиће према „Основном правилнику оцењивања квалитета и услуга“ и „Правилнику о оцењивању квалитета јаких алкохолних пића“ Сајма шљива у Осечини.

Потписивањем ове пријаве учесник оцењивања гарантује за истинитост података датих у пријави.

Освајањем признања на оцењивању квалитета производа, учесник оцењивања стиче право на коришћење сајамског знака у медијској промоцији производа и предузећа на тржишту према важећим прописима.

Резултати оцењивања квалитета производа биће објављени на сајту Сајма шљива у Осечини www.sajamsljiva.rs где ће се налазити и правилници и пријаве за оцењивање квалитета производа.

       Откуп документације за пријављивање узорака износи 1500,00 динара по узорку.

За потребе оцењивања произвођачи достављају 2 (две) флаше по узорку, запремине од 0,5; 0,75; односно,1 литар ЈАП-а. ОБАВЕЗНО СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА.

Узорци ЈАП-а који се достављају на оцењивање морају бити уписани у пријаву са следећим подацима:

  1. Назив произвођача
  2. Врста и назив пића
  3. Година производње и садржај алкохола
  4. Учесник мора поседовати минимум 50л ЈАП-а како би узорак могао доставити на оцењивање

Уз пријаву за сваки узорак МОРАЈУ бити приложене потврде:

  1. ЗА ПРАВНА ЛИЦА ФОТОКОПИЈА ИЗВОДА ИЗ АПР-а И УВЕРЕЊЕ ОВЛАШЋЕНЕ УСТАНОВЕ О ХЕМИЈСКОЈ АНАЛИЗИ ПРЕДМЕТНОГ ПИЋА
  2. ДОКАЗ О УПЛАТИ

Попуњену пријаву доставити на адресу Туристичке организације „ПОДГОРИНА“

14253 Осечина,  Карађорђева 60,  e-mail:  topodgorina@gmail.com

Особе за контакт:

Драгана Ђурђевић – орг.- 064/9303-699

Душан Вучићевић – орг.- 064/813-6915

Директор ТО „Подгорина“ Драган Поповић 065/2252765