ODLUKU o dodeli ugovora: Izvođenje muzičkog programa na Sajmu šljiva u Osečini 2019

Naručilac: Turistička organizacija Podgorina Osečina Broj: JN 35/19 Datum: 16.07.2019. godine   Na osnovu člana 108. Zakona  o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, br.124/12,14/15 i 68/15) naručilac donosi: ODLUKU o dodeli ugovora   Ugovor za javnu nabavku izvođenje muzičkog programa na Sajmu šljiva u Osečini 2019, JN 35/19,  dodeljuje se ponuđaču Jovana Kerkez pr. Agencija za organizovanje Umetničkih događaja „Arena 2016“, PIB109498...

ODLUKA O DODELI UGOVORA: iznajmljivanje, montaža i demontaža štandova za Sajam šljiva 2019

ODLUKA O DODELI UGOVORA: iznajmljivanje, montaža i demontaža štandova za Sajam šljiva 2019
NARUČILAC:TO ''Podgorina'' Osečina Broj JN: 34/19 Broj odluke: 34-8/19 Datum: 15.07.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Turističke organizacije “Podgorina“ Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ''Mundial'' doo, Beograd, Sretena Mladenovića Mike 14e/4 matični broj 17510029, PIB 103045876, p

Iznajmljivanje, montaža i demontaža štandova za Sajam šljiva 2019 Osečina

Iznajmljivanje, montaža i demontaža štandova za Sajam šljiva 2019 Osečina
poziv za podnošenje ponuda Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Turistička organizacija “Podgorina“ ,www.topodgorina.com objavljuje   POZIV za podnošenje ponude   Predmet javne nabavke, broj 34/19, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je iznajmljivanje, montaža i demontaža štandova za Sajam šljiva 2019 Osečina, oznaka iz opšteg r

Usluge angažovanja izvođača muzičkog programa za manifestaciju Sajam šljiva Osečina 2019

Usluge angažovanja izvođača muzičkog programa za manifestaciju  Sajam šljiva Osečina 2019
4)konkursna dokumentacija (1) Na osnovu člana 36. stav 1.tačka 2 i stav 6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/12,14/2015,68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj  35/19 od 03.07.2019. godine, Turistička organizacija „Podgorina“ Osečina  dana 03.07.2019. godine objavljuje: OBAVEŠTENJE  o pokretanju pregovaračkog postupka  bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda  Naziv, adresa i internet st...